พอเพียงอย่างพ่อ กับ”ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง”

ในโอกาสตรงกับวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗ รอบ 84 พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทีมงาน Blog ปัญญาขอโอกาสนำเสนอหลักการ “เศรษกิจพอเพียง” เป็นแนวปรัชญาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตา กรุณาของ “พ่อ” ผู้ทรงธรรม ธรรมะของพ่อเป็นเครื่องชี้นำแนวทางดำรงชีวิต ของลูกๆ เป็นอย่างดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา  บทความนี้ถุกค้นพบโดยคำค้นเหล่านี้:เรียงความเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน (5)พ่อของแผ่นดิน (3)เรียงความพ่อของแผ่นดิน (2)เรียวความพ่อหลวงเศรษฐกิจพอเพีนง (2)เรียงความ ความพอเพียงในชีวิตประจําวัน (2)เรียงความเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน (2)บทพูดโน้มน้าวใจ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตตามหลักเศรฐกิจพอเพียง (2)เขียนโน้มน้าวใจ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง (1)บล๊อกเศรษฐกิจพอเพียง (1)ตัวอย่างเรียงความเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน (1)

continue reading »