พอเพียงอย่างพ่อ กับ”ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง”

ในโอกาสตรงกับวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗ รอบ 84 พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทีมงาน Blog ปัญญาขอโอกาสนำเสนอหลักการ “เศรษกิจพอเพียง” เป็นแนวปรัชญาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตา กรุณาของ “พ่อ” ผู้ทรงธรรม ธรรมะของพ่อเป็นเครื่องชี้นำแนวทางดำรงชีวิต ของลูกๆ เป็นอย่างดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา  บทความนี้ถุกค้นพบโดยคำค้นเหล่านี้:เรียงความเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน (6)พ่อของแผ่นดิน (6)การพูดโน้มน้าวใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง (4)การ พูด โน้มน้าว ใจ เรื่อง เศรษฐกิจ พอ เพียง (2)เรียงความเรื่องพ่อของแผ่นดิน (2)บทพูดโน้มน้าวใจ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตตามหลักเศรฐกิจพอเพียง (2)เรียงความเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน (2)เรียงความ ความพอเพียงในชีวิตประจําวัน (2)การพูดโน้มน้าวใจ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง (2)เรียวความพ่อหลวงเศรษฐกิจพอเพีนง (2)

continue reading »